Rok 2021 wprowadza szereg zmian na gruncie podatku VAT ukrytych pod nazwą SLIM VAT (simple, local and modern VAT).

Czym tak naprawdę jest SLIM VAT? Jakie zmiany wprowadza? W jakich obszarach?

SLIM VAT to rozwiązania prawne dotyczące podatku VAT, których celem jest uproszczenie i doprecyzowanie części rozliczeń dotyczących podatku od towarów i usług. Pakiet wprowadza zmiany w następujących obszarach:

Korekty faktur in minus

Zniesiono wymóg posiadania u podatnika formalnego potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej in minus. Niestety nie wystarczy samo wystawienie korekty. Ustawodawca wymaga, aby dokumentacja podatnika zawierała stosowną informację, że nabywca towaru lub usługobiorca uzgodnił z podatnikiem warunki obniżenia podstawy opodatkowania. W objaśnieniach Ministerstwa Finansów wskazano, że takim uzgodnieniem mogą być  różnego rodzaju aneksy, porozumienia czy inne dokumenty, z których wynika obniżenie wynagrodzenia należnego sprzedawcy.

Korekty faktur in plus

Uregulowano sposób w jaki powinny być realizowane korekty in plus. Dotychczas bazowano na ukształtowanej praktyce. Pakiet SLIM VAT wprowadza art. 29a ust. 17 do ustawy o VAT, który mówi o tym, że w przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty tejże podstawy należy dokonać w rozliczeniu za okres, w jakim zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Należy pamiętać o tym, że w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, takiej korekty zwiększającej należy dokonać nie wcześniej, niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

Wywóz towarów dla eksporterów

Wydłużono termin wywozu towarów z dotychczasowych 2 miesięcy do pół roku.  Podatnik ma prawo, aby zastosować stawkę 0% do zaliczki eksportowej pod warunkiem, że w ciągu 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał zaliczkę nastąpi sprzedaż eksportowa, a zarazem sprzedawca otrzyma dokument IE 599 przed złożeniem deklaracji.

Kurs waluty dla przeliczenia VAT

Od 2021 roku podatnik może zdecydować, czy do przeliczenia zastosuje kurs waluty na dotychczasowych zasadach, czy wybierze spójny kurs dla podatku dochodowego i VAT. Stosując spójny kurs przyjmuje się zasady przeliczenia kursu walut takie, jak dla przeliczeń w podatku dochodowym i zobowiązuje się do stosowania tej zasady przez cały rok obrotowy.

Termin odliczenia VAT

Wydłużono termin z 3 do 4 miesięcy na odliczenie VAT naliczonego. Zasada ta dotyczy wyłącznie rozliczeń miesięcznych.

Odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży

Pakiet SLIM VAT  pozwala na odliczenie podatku naliczonego od usług noclegowych, które przekazywane są do dalszej odsprzedaży.

Prezenty o małej wartości

Podwyższono kwotę jednorazowych prezentów o małej wartości z 10zł na 20 zł. Dzięki temu podatnik, który przekazuje nieodpłatnie prezenty do 20 zł nie musi prowadzić ewidencję pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym przekazał prezenty. Taki podarunek nie podlega również opodatkowaniu.